Normes d'ùs i accés

Mitjançant el lloc Web de AIGÜES DE CATALUNYA, accessible a través de la direcció URL www.aiguesdecatalunya.com, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l’Estat espanyol, l’accés a una sèrie de servicis i continguts relacionats amb el subministrament de l’aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A. (d'ara endavant AIGÜES DE CATALUNYA)
Avda. de Roma 25-27 08029, Barcelona

USUARIS

L’accés a i/o ús del lloc web de AIGUES DE CATALUNYA atribuïx a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant des d’eixe mateix moment, plenament i sense cap reserva les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substituïxen les condicions generals en relació amb determinats servicis i continguts del lloc web.

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT 

AIGÜES DE CATALUNYA garantix que tots els continguts i servicis que s’oferixen en www.aiguesdecatalunya.com respecten el principio de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, el USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i servicis de www.aiguesdecatalunya.com que mai podran ser utilitzats per a activitats il•lícites, o que puguen ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part del USUARI dels continguts i servicis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL

AIGÜES DE CATALUNYA podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els servicis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc Web.

TRADUCCIÓ AL CATALÀ

Tota la informació i documentació disponible en la versió en català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’accés i la utilització de les pàgines de www.aiguesdecatalunya.com es realitzaran baix la única i exclusiva responsabilitat del USUARI. 

AIGÜES DE CATALUNYA no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjuís de tota naturalesa que se deguen a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.aiguesdecatalunya.com, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta de utilitat, adequació o validesa dels servicis i continguts que s’oferixen en www.aiguesdecatalunya.com, respecte als resultats i expectatives del USUARI. 3. L’existència de virus o programes a l’ordinador del USUARI o per la presència de virus als servicis prestats por tercers a través de www.aiguesdecatalunya.com.

DURACIÓ

La duració de la prestació del servici del lloc Web i dels servicis és de caràcter indefinit.

Sense perjuí de l’anterior, AIGÜES DE CATALUNYA  es reserva el dret per a interrompre, suspendre o terminar la prestació del servici del Web o de qualsevol dels servicis que l’integren als mateixos térmens que s’arrepleguen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.aiguesdecatalunya.com, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de AIGÜES DE CATALUNYA excepte que en les mateixes s’indique que pertanyen a altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no haja segut expressament autoritzada pels seus titulars, constituïx una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIO I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús es regiran por el previst en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca cualquier discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, AIGÜES DE CATALUNYA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del USUARI. En el suposat que l’USUARI tinga el seu domicilio fora d’Espanya, AIGÜES DE CATALUNYA i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. 

DRET D’ACCÉS

Les dades de caràcter personal que el Usuari pot proporcionar mitjançant els formularies de registre que hi ha a les pàgines que integren el domini www.aiguesdecatalunya.com o que en el futur puga proporcionar, seran recollides en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és la AIGÜES DE CATALUNYA.

El Usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els térmens establerts en la legislació vigent, enviant la seua petició al Departament d’Atenció al Client d'AIGÜES DE CATALUNYA: Avda. de Roma, 25 - 27 08029 - Barcelona amb la referència "Protecció de Dades".

AIGÜES DE CATALUNYA